เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

( About Us )

โรงพยาบาลเชียงราย ราม
Chiang Rai Ram Hospital

ประวัติโรงพยาบาลเชียงราย ราม เดิมคือ โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560
โดยนพ.วัชระ เตชะธีราวัฒน์ นพ.พีระ ตรรกพฤฒิพันธ์ และ นพ.ศิริ เตชะธีราวัฒน์

ด้วยความตั้งใจให้บริการในอัตราค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลฯขนาดกลาง 59 เตียง นโยบายในการพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ประสงค์จะรับการรักษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลในเครือรามคำแหงเห็นศักยภาพของโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จึงได้เพิ่มทุนและให้เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง ในเดือน มิถุนายน 2565 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเชียงราย ราม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

Vision

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดเชียงรายยเครื่องมือที่ทันสมัย

Mission

01 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
โดยคำนึงถึงผลลัพธ์การรักษา
02 มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการให้บริการและให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน
03 ส่งเสริมการบริการให้เข้าถึงได้ง่าย

ค่านิยมองค์กร

01    คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของลูกค้า

02   ส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและการบริการ

03   ใส่ใจลูกค้า และบริการลูกค้าทั้งภายนอกและภายในอย่างเท่าเทียม 

04   ร่วมมือกันพัฒนาองค์กร ด้วยการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

05   ยึดมั่นในจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในการทำงานของวิชาชีพ

Certify : ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ :

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ข่าวและเหตุการณ์

CSR